آوریل 18, 2018

متن لوح تقدیر برای کارمند

متن لوح تقدیر برای کارمند متن لوح سپاس برای کارمند نمونه به نام گشاینده ی کارها          ز نامش شود سهل دشوارها همکار ارجمند جناب آقای ….. […]