آوریل 21, 2018

متن لوح تقدیر برای خیرین

متن لوح تقدیر برای خیرین مدرسه ساز خيرّ محترم نيك انديش   مدرسه ساز  جناب آقاي آسمان   بلند  فرهنگ و هنر ايران زمين ، پيوسته پر ستاره […]